Bestämmelser

FÖR 5½ METERS NORDISKA KRYSSARKLASSEN

ANTAGNA PÅ G. K. S. S:s ORDINARIE VÅRSAMMANTRÄDE DEN 12 MAJ 1932

GILTIGHETSTID: 10 ÅR

Regeln¹ får icke ändras i något hänseende utan medgivande från G. K. S. S. och K. D. Y. Dessutom skola samtliga ägare av 5½ m. Nordiska Kryssare som deltagit i officiella kappseglingar tillfrågas och minst 2/3 av dessa i varje land måste hava givit sitt samtycke till en eventuell ändring.

(Endast Skandinavien och Östersjöländerna få antaga klassen).

Mätningsformel: (L+√S)/2,5 = 5,5 meter där

L = mätta längden i meter
S = segelarean i kvadratmeter.

Mätt längd: Längden L är summan av tre mått

L = MVL + GDF + 1/3 GDA

MVL = mätvattenlinjen är fartygts längd mätt på en höjd över vattenlinjen (KVL) av 0,09 meter.

MVL får ej överskrida 7,60 meter. Om likväl oavsiktligt så skulle inträffa, multipliceras överskottet med 3 och adderas till MVL.

Om MVL mäter mindre än 7,30 meter, skrives det oförändrat 7,30.

GDF = förliga girthdifferensen mätes i tvärsektion vid MVL:s förliga ändpunkt och är omfånget från överkant däck till överkant däck minskat med 2 ggr. den vertikala sidohöjden av samma sektion.

GDA = akterliga girthdifferensen mätes på samma sätt vid MVL:s akterliga ändpunkt.

Minimum siffror i formeln för GDF är 25% och för GDA 110% av resp. sektioners dubbla sidohöjder.

Total längd: Totala längden, LÖA, får ej överskrida 1,42 ggr. MVL.

Bredd: Bredden mätes i en tvärsektion på avståndet 55% av MVL från dess förliga ändpunkt och skall, där sektionen är bredast, vara minst 2,08 meter, och där sektionen skär KVL-planet, minst 1,92 meter.

Håligheter i bordläggningen: Inga håligheter tillåtas i bordläggningen mellan KVL och däckets språnglinje.

Djupgående: Max. 1,48 meter.

Fribord: Medeltalet av fartygets höjd från KVL till överkant däck mätt vid 55% av MVL förifrån samt vid MVL:s förliga och akterliga ändpunkter får ej understiga 0,62 meter, och skall därvid iaktagas att fribordet vid MVL:s förliga ändpunkt ej får understiga 0,70 met.

Om medelvärdet av de tre fribordsmåtten överstiger 0,62 meter placeras märkstiften med sina överkanter på den höjd som motsvarar 0,62 meter medelfribord, med iakttagande av bestämmelsen om språnglinje och ovan angivna förliga minimifribord. Vid mätning av girth- resp. sidohöjden för girthdifferensen betraktas i sådant fall märkstiftens överkanter som överkant däck.

Språng: Däckets språnglinje, P, Skall vara en jämn, fortlöpande, konkav kurva med minst 1% pilhöjd av LÖA.

Däcksbukt: 1:30 av bredden.

Infallande sidor: Infallet, I, på var sida får ej överstiga 2% av största bredden.

Köl: Byggd köl är obligatorisk. Förbud mot fritt roder. Köllängd, K, i ett plan parallellt med KVL och beläget 0,75 meter under detsamma skall vara minst 41% av MVL.

Järnkölen skall väga lägst 1,500 högst 1,700 kg. Dessutom får bly placeras som inombordsbarlast mellan KVL:s ändpunkter och där förseglas. För att hålla båten flytande på sina märken må bly användas i fickor eller invändigt förseglas enligt ovan, därest blott totala vikten av köl och barlast ej överskrider 1,800 kg.

Med Järnkölens vikt menas dess nettovikt med tomma fickor och utan bultar.

Båtägaren är skyldig tillhandahålla mätningsmannen attest angivande kölens nettovikt.

Rigg: Mast, bom och spinnakerbom skola vara raka och massiva men få vara byggda och av valfri sektion. Material europeisk furu eller gran samt oregonpine.

Masthöjd från däck till överkant skivgatt för storfall mätt längs akterkant högst 12,00 meter. Förtriangelns höjd från däck mätt längs förkant av mast högst 8,00 meter. Vanten få ej placeras längre in på däck än vid balkvägarens innerkant.

Segel: Segelarean mätes efter internationella R-regelns av år 1921 bestämmelser.

Storseglets förlik mätes från 0,80 meter över däck. Dess begränsning skall angivas med på mast och bom målade svarta band av 2 cm. bredd, utöver vars innerkanter seglet ej för sträckas. Som seglets övre ändpunkt räknas skäddans underkant. Lattornas antal i storsegel högst 4 st. Lattornas längd för de mellersta högst 1,20 meter och för den övre och undre högst 0,90 meter. Bredd av toppskädda å storsegel och spinnaker högst 0,12 meter.

Seglen skola vara sydda i något av de länder, som anslutit sig till regeln. Storseglet skall vara av duk N:r 600 »Swallow Wings» eller motsvarande grovlek. Om flera storsegel innehas, skola samtiliga hava samma storlek.

Båtägaren är skyldig tillhandahålla mätningsmannen attest från segelleverantören för varje nytt segel angivande dess duks kvalitet.

Högst följande olika stora för- resp. läsegel äro tillåtna: 2 st. kryssfockar, 1 st. genuafock och 1 st. spinnaker.

Dessa segel få sys av valfri duk.

Utrustning och inredning: Båten skall hava ruff, vars längd skall vara minst 2,00 meter. avståndet från bordläggningens ytterkant till ruffsargen får utefter halva rufflängden ej vara mer än 0,32 meter. Ruffsargens höjd från däck får ej understiga 0,20 meter utefter 2/3 av rufflängden. Ruffens höjd mätt i medelplanet från durk till kajuttakets underkant utefter 2/3 av rufflängden skall vara lägst 1,40 meter.

Dessa tre mått skola mätas från ruffens akterkant.

Minst följande inredning och utrustning erfordras:

2 st. kojplatser i ruffen, vilkas längd skall vara 1,90 och medelbredd 0,55 meter till spantens innerkant.
Skåp om tillsammans minst 0,2 kbm. rymd.
På var sida under skarndäck en hylla c:a 0,15 meter bred och av kojens längd.
1 st. ankare av minst 14 kg. vikt.
30 meter 18 mm. (2 1/4″) ankartross eller samma längd galvad kätting med 4 mm. diam. å länkjärnet.
2 st. förtöjningsändar å minst 10 meter av 16 mm. (2″).
1 st. livboj och 2 st. livbälten.
1 st. pump och 1 st. pyts.

Wiredimensioner:

Undervant. minst 7 mm. diam
Mellanvant minst 6 mm. diam
Toppvant: minst 5 mm. diam
Fockstag minst 7 mm. diam el. 2 à 4 mm. diam.
Förstag: minst 4 mm. diam
Akterbardun: minst 3 mm. diam
Backstag minst 5 mm. diam

Scantlings:

Förstäv av ek. 80X80 mm.
Häckträ av ek eller mahogny vid spegeln: 45X70 mm.
D:o vid rodret. 54 kvcm. effektiv genomskärningsarea.
Kölplanka av ek: 80 mm.

Enbart basade spant:

Spantdistans: 200 mm.
Basade ask- el. ekspant: hXb
på 1/2 båtlängden, midskepps: 25X32 mm.
utanför 1/2 båtlängden: 20X30 mm.
2 galvade stålspant vid mast: 35X35X 4 mm.
Stålspanten kunna utbytas mot 2 st. basade spant: 45X53 mm.

Järnspant med två basade spant emellan:

Spantdistans mellan järnspanten. 600 mm.
Järnspant på 1/2 båtlängden: 30X30X3 mm.
Basade spant på 1/2 båtlängden 20X30 mm.
Järnspant för och akter om 1/2 båtlängden. 25X25X3 mm.
Basade spant för och akter om 1/2 båtlängden: 20X25 mm.
2 galvade stålspant vid mast: 35X35X4 mm.

Anm. Kortare spantavstånd må användas om blott sammanlagda genomskärningsarean å spanten per längdmeter av båtkroppen bibehålles.

Bordläggning av furu: 20 mm.
Bordläggning av mahogny. 18 mm.
Balkar, distans. 250 mm.
Genomgående balkar av furu. 36X27 mm
4 st. grova balkar 55X40 mm
Balkar kortare än halva största däcksbredden: 33X25 mm.
Halvbalkar. 33X25 mm.

Å alla balkar tillåtes en minskning av höjden åt ändarna med 20%.

Balkvägare, furu 90X30-70X30 mm.
Däck 20 mm.
Däck klätt med duk: 18 mm.
Kajuttak: 16 mm
4 st. hängknän på vardera sidan.
Tvärskeppsmått å mast: 120 mm.

Denna dimension skall finnas vid 1/3 av hela masthöjden över däck. Den får reduceras med 5% vid däck och med 15% vid 2/3 av masthöjden över däck. Minskningen skall ske i en jämn kurva uppåt och nedåt.

Mätningsmärken:

Flytmärken skola vara likbenta, rätvinkliga trianglar med de båda lika stora sidorna minst 60 mm. långa och placeras å ömse sidor på bordläggningen med den rätvinkliga spetsen på KVL i en sektion 55 % av MVL förifrån räknat.

KVL– och MVL-märken skola vara rektanglar av minst 12X100 mm. och placeras vid KVL och MVL-planens båda ändpunkter samt så att märkenas ytterkanter överensstämma med de angivna planens längder.


ur Seglarbladet Nr 9 1932 sid. 134-135

¹De officiella klassreglerna finns att ladda ner från Svenska Förbundet För Nordisk Kryssare 5½.